top of page
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vispārējs raksturojums

 

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk- Sporta skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk- dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Savu darbību Sporta skola sāka Brīvības ielā 18, Gulbenē 1957.gada septembrī un ar 1989.gadu - Skolas ielā 10 A, Gulbenē. Sporta skolai kopš 2018 gada ir sava adrese globālajā tīmeklī – www.gulbenesbjss.lv Aktuālo informāciju par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu var atrast arī Facebook lapā.

Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās Izglītības likums, Sporta likums, spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi, un skolas nolikums.

Sporta skola īsteno 11 sporta profesionālās izglītības programmas 6 sporta veidos - basketbols, vieglatlētika, volejbols, futbols, distanču slēpošana, orientēšanās. Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolā tiek īstenota arī interešu izglītības programma (vispārējā fiziskā sagatavotība, orientēšanās).

Mācību treniņu process īstenošanas vietas:

 • Skolas iela 10 A Gulbene;

 • Skolas iela 12A Gulbene;

 • Skolas iela 12 Gulbene;

 • O. Kalpaka iela 1A Gulbene;

 • Līkā iela 21 Gulbene;

 • Vidus iela 7 Gulbene;

 • Dzirnavu iela 3A Gulbene;

 • “Tirzas pamatskola”, Tirzas pagasts;

 • “Rankas pamatskola”, Rankas pagasts;

 • "Stāķi 7", Stāķi;

 • "Pils", Lizuma pagasts;

 • Rīgas iela 20, Lejasciema pagasts;

 • “Blomīte” Ozolkalns, Beļavas pagasts.

Sporta skolā 2023./2024.mācību gadā trenējas 515 audzēkņi 37 mācību treniņu grupās. Basketbolā - 132, volejbolā - 108, orientēšanās - 8, distanču slēpošanā - 66, futbolā - 122 un vieglatlētikā - 79 audzēkņi.

Sporta skola organizē un vada Gulbenes novada skolēnu sporta spēles. Skolu sacensības notiek 8 sporta veidos (vieglatlētikas krosa sacensības, futbols, basketbols 3x3, volejbols, tautas bumba, stafetes “Drošie veiklie”, volejbols, vieglatlētikas četrcīņa).

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir akreditēta 2019.gadā. Akreditācijas norisinājušās sekmīgi, sporta skola tika akreditēta uz sešiem gadiem.

Akreditācijas lapu derīguma termiņš ir 2025.gada 18.augusts.
Sporta skolas administratīvo vadību nodrošina direktors, direktora vietnieks un metodiķis. Sporta profesionālās ievirzes programmas īsteno 23 treneri. Sporta skolā pieejams mediķis, fizioterapeits un vispārējā fiziskās sagatavotības treneris.

Sporta skolas darbību finansē Gulbenes novada pašvaldības budžets un valsts mērķdotācijas. Sporta skola sagatavo augstas klases sportistus, kuri vēlāk kļūst par Eiropas, Pasaules čempionātu un Olimpisko spēļu dalībniekiem un sekmīgi startē Latvijas izlases sastāvā.

Gulbenes novada BJSS sadarbojas ar:

 • Gulbenes novada pašvaldību, 

 • Gulbenes novada Sporta pārvaldi,

 • basketbola biedrību "Buki",

 • basketbola biedrību "Athletes in action",

 • organizāciju Individuālās sagatavošanas basketbola skola,

 • Latvijas Basketbola savienību,

 • Latvijas Vieglatlētikas savienību,

 • Latvijas Volejbola federāciju,

 • Latvijas Futbola federāciju,

 • Latvijas Slēpošanas federāciju,

 • Latvijas Orientēšanās federāciju.

Sporta skolas uzdevumi:

 • Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

 • Nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu process, metodiskais darbs, pedagogu profesionālā pilnveide);

 • Radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējām attiecīgajā programmā un motivēt profesionālās izglītības iegūšanai sportā;

 • Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

 • Nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas īstenotajām profesionālās ievirzes programmām, sporta darbam vispārējās izglītības iestādēs;

 • Organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;

 • Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Sporta skolas piedāvājumi:

 • iespēju trenēties kvalificētu treneru vadībā un piedalīties dažāda līmeņa sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;

 • saņemt valsts atzītu izglītības dokumentu par profesionālās ievirzes sporta programmu apgūšanu;

 • saņemt treniņu un sacensību ekipējumu, treniņiem nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, kā arī apmaksātus komandējumus uz sacensībām;

 • talantīgākajiem audzēkņiem papildus pašvaldības atbalsts ( “Talantu programma”);

 • par sasniegumiem audzēkņiem un viņu treneriem saņemt apbalvojumus, tajā skaitā naudas balvas;

 • saņemt medicīnas darbinieka, fizioterapeita, kā arī vispārējās fiziskās sagatavotības trenera atbalstu mācību treniņu procesā.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
bottom of page